stocznia_08.jpg stocznia_10.jpg stocznia_07.jpg Port2.jpg DSC_8575-baner.jpg Port - foto z filmu 2a.jpg DSC_8195-baner.jpg
 

PRACA

 

STOCZNIA

„Szkuner” Sp. z o.o. poszukuje pracowników na stanowiska 
Montera i spawacza konstrukcji stalowych i kadłubowych.
Oferty prosimy kierować na adres stocznia@szkuner.pl
 
 

 PION POŁOWÓW I PRODUKCJI    

„Szkuner” Sp. z o.o. poszukuje pracowników na stanowisko:
 Operator wózków widłowych.
Oferty prosimy kierować na adres szkuner@szkuner.pl
 
  

 DZIAŁ TECHNICZNY PIONU PRZETWÓRSTWA

 "Szkuner" Sp. z o.o. poszukuje pracowników na stanowisko:
Oferty prosimy kierować na adres szkuner@szkuner.pl
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

  1. Administratorem przesyłanych danych jest: Szkuner Sp. z o.o., ul. Portowa 22, 84-120 Władysławowo, email: szkuner@szkuner.pl
  2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, Państwa zgoda. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe.
  3. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
  4. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
  5. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
  7. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu Waszych danych oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.
  8. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo ponadto prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.
 
 OGŁOSZENIA
 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że firma „Szkuner” Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie napraw sieci rybackich.
Oferujemy profesjonalną jakość usług oraz konkurencyjne ceny! 
Informacje pod numerem telefonu: 501 417 933 
bądź w budynku sieciarni „Szkuner”.
!!! Zapraszamy !!!
---------------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE
 

Rada Nadzorcza Spółki „SZKUNER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Władysławowie: 84-120 Władysławowo, ul. Portowa 22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289941, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 587-020-05-18, z kapitałem zakładowym wpłaconym w wysokości  33.000.000 0 zł,

 

zaprasza uprawnione podmioty do  składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta .

Wymagany termin przeprowadzenia badania: do 31.03.2024 r. oraz do 31.03.2025 r.

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia

22 września  2023 r. godz. 1500 w siedzibie Spółki: 84-120 Władysławowo, ul. Portowa 22. Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki”.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

1)      biegły rewident powinien być obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonującej oceny sprawozdania finansowego oraz jeżeli będzie to konieczne - na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji ,

2)      informacje o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości podmiotu, sporządzane w formie tzw. listu  do Zarządu, powinny być przekazane do wiadomości Rady Nadzorczej,

 

Oferta powinna zawierać:

1)      informację o biegłym rewidencie, w tym: formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

2)      oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

3)      cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania,

4)      wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

 

Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28 września 2023 r. w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 
 

 

---------------------------------------------------------------------
-

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2015 “"STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN