stocznia_08.jpg stocznia_10.jpg stocznia_07.jpg Port2.jpg DSC_8575-baner.jpg Port - foto z filmu 2a.jpg DSC_8195-baner.jpg
OGŁOSZENIE
 
Rada Nadzorcza Spółki „SZKUNER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Władysławowie: 84-120 Władysławowo, ul. Portowa 22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289941, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 587-020-05-18, z kapitałem zakładowym wpłaconym w wysokości  33.000.000 0 zł,
 
zaprasza uprawnione podmioty do  składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta .
Wymagany termin przeprowadzenia badania:
do 31.03.2020 r. oraz do 31.03.2021 r.
Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia
2 września  2019 r. godz. 1500
w siedzibie Spółki: 84-120 Władysławowo, ul. Portowa 22.
 
Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki”.
 
Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
1) biegły rewident powinien być obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonującej oceny sprawozdania finansowego oraz jeżeli będzie to konieczne - na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji ,
2) informacje o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości podmiotu, sporządzane w formie tzw. listu  do Zarządu, powinny być przekazane do wiadomości Rady Nadzorczej,
 
Oferta powinna zawierać:
1)informację o biegłym rewidencie, w tym: formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
2)oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
3)cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii
o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
4)wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
 
Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej
w dniu
9 września 2019 r.
w siedzibie Spółki.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2015 “"STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN