stocznia_08.jpg stocznia_10.jpg stocznia_07.jpg Port2.jpg DSC_8575-baner.jpg Port - foto z filmu 2a.jpg DSC_8195-baner.jpg
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
  1. Administratorem przesyłanych danych jest: Szkuner Sp. z o.o., ul. Portowa 22, 84-120 Władysławowo, email: szkuner@szkuner.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia faktury zgodnie z Art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  3. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej a następnie będą archiwizowane.
  5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach określonych w art. 15 RODO;
b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach określonych w art. 16 RODO);
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO ;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
f) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
g) prawo do cofnięcia zgody – w przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody.
Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.
 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 
 
 

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2015 “"STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN