stocznia_08.jpg stocznia_10.jpg stocznia_07.jpg Port2.jpg DSC_8575-baner.jpg Port - foto z filmu 2a.jpg DSC_8195-baner.jpg
KLAUZULA INFORMACYJNA - FAKTURA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
 1. Administratorem przesyłanych danych jest: Szkuner Sp. z o.o., ul. Portowa 22, 84-120 Władysławowo, email: szkuner@szkuner.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia faktury zgodnie z Art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej a następnie będą archiwizowane.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach określonych w art. 15 RODO;
b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach określonych w art. 16 RODO);
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO ;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
f) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
g) prawo do cofnięcia zgody – w przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody.
Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.
 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest: Szkuner Sp. z o.o. we  Władysławowie
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: szkuner@szkuner.pl lub korespondencyjnie na adres:
  Szkuner Sp. z o.o., ul. Portowa 22, 84-120 Władysławowo
 3. Monitoringiem wizyjnym w objęto : nabrzeże morskie, hala produkcyjna przetwórni ryb, teren produkcji i magazynowania ryb, molo pasażerskie, przystań jachtowa, teren stoczni remontowej.
 4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym.
 5. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust.1 lit. c RODO (na podstawie art.222 Kodeksu Pracy),
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania(w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach określonych w art. 15 RODO;

b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach określonych w art. 16 RODO);

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO ;

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

f) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;

g) prawo do cofnięcia zgody – w przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody.

Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZEPUSTKA
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem przesyłanych danych jest: Szkuner Sp. z o.o., ul. Portowa 22, 84-120 Władysławowo, email: szkuner@szkuner.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wejścia na obiekt i zapewnienia ochrony obiektu na podstawie art. 6 ust. 1 f)   -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 3. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat wynikający z ustawy o ochronie osób i mienia lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach określonych w art. 15 RODO;

b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach określonych w art. 16 RODO);

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO ;

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

f) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;

g) prawo do cofnięcia zgody – w przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody.

Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże nie podanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wejścia na zamknięty teren obiektów Szkuner Sp. z o.o.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRUTACJA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem przesyłanych danych jest: Szkuner Sp. z o.o., ul. Portowa 22, 84-120 Władysławowo, email: szkuner@szkuner.pl
 2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, moja zgoda. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe.
 3. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach określonych w art. 15 RODO;

b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach określonych w art. 16 RODO);

c)  prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO ;

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

f) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;

g) prawo do cofnięcia zgody – w przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody.

Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2015 “"STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN